WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro- indywidualizacja nauczania

 

   

Projekt p.n. „Wczesnoszkolny uczeń dziś, kompetentny pracownik jutro – indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie” finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III
z 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Podegrodzie poprzez indywidualizacje procesu ich kształcenia.

W ramach projektu, w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. uczniowie klas I - III biorą udział w zajęciach dodatkowych. 

 

Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

a) zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

b) zajęciach dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych.

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT