WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

SU

 

                                
   Samorząd Uczniowski
 

 

  PRZEWODNICZĄCY: Karol Kuchnia

  Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Patrycja Żelasko

  SKARBNIK: Artur Kuchnia
         

 

 POZOSTALI CZŁONKOWIE: Magdalena Jurkowska, Łucja Lorek, Arkadiusz Szewczyk
                 

 

Sekcje
Samorzadu Uczniowskiego

                                                                                       

  DELEGACJA SU: Przewodniczący i Z-ca Przewodniczącego SU
        

NAGŁAŚNIAJĄCA: chłopcy z klasy VII    

 

DZIENNIKARSKA I PLASTYCZNA: Magdalena Jurkowska, Łucja Lorek, Arkadiusz Szewczyk
                  

                        

                                                                                

 

Opiekunowie
Samorządu Uczniowskiego

                                                                                       

pani: Kornelia Potoniec- Szarek,  Katarzyna Dulak, Ewa Stachoń

 

Samorząd Uczniowski

CELE

1.    Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.   Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnym i potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.    Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

4.    Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną

5.    Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

6.    Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

7.    Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

8.    Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

ZADANIA

1.    Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania                 obowiązków szkolnych.

2.    Przedstawianie Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

3.    Współdziałanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4.    Organizowanie imprez kulturalnych:

      - apele i akademie okolicznościowe,

      -imprezy sportowe,

      - dyskoteki.

5.    Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności

       w szkole i w środowisku uczniowskim.

6.    Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.


 UPRAWNIENIA

1. Przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli   wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

2. Organizowanie życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3   Prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
                             

Zadania poszczególnych Sekcji SU:

  • sekcja nagłaśniająca - pomoc przy sprzęcie nagłaśniającym,
  • sekcja dziennikarska i plastyczna - umieszczanie na bieżąco informacji na gazetce ściennej, zbieranie informacji, wykonywanie zaproszeń, ogłoszeń, rozwieszanie informacji na terenie szkoły,
  • Delegacja SU - prowadzenie  uroczystości szkolnych oraz zapraszanie gości spoza szkoły.

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT