WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Rada Rodziców

 Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej w Długołęce- Świerkli
Rok szkolny 2019/2020


 

      Przewodnicząca: Ewa Bodziony

      Zastępca: Małgorzata Kotlarz

      Skarbnik: Beata Jurkowska

      Członkowie: Anna Zelek, Ewa Gomułka, Agnieszka Kurowska, Renata Kunicka,     Beata Głowa, 

      

 

Regulamin Działalności Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli

 

§ 1

Postanowienia ogólne 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli.
 2. Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły Podstawowej działającym na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r.

 

§2

Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Do podstawowych celów i zadań Rady Rodziców należy występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora Szkoły Podstawowej z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły szczególności:

1) Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz     wspomagania realizacji statutowych celów i zadań szkoły;

2) Inicjowanie i prowadzenie wszelkich działań sprzyjających partnerskim kontaktom pomiędzy rodzicami i nauczycielami, opartym na wzajemnym szacunku, otwartości, zaufaniu i wspólnej trosce o dobro uczniów;

3) Wnioskowanie do dyrektora szkoły - na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela - o dokonaniu oceny pracy każdego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nauczyciela;

4) Sporządzanie i przedstawianie opinii przy dokonywaniu przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu - zgodnie z art. 9c ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela;

5) Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców;

6) Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedstawicieli rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły;

7) Ochrona zbiorowych praw rodziców i zapewnienie im rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły Podstawowej oraz partnerskiego, podmiotowego traktowania przez pozostałe organy szkoły;

8) Gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i ustalanie zasad ich wydatkowania;

9) Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;

 10) Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;

 11) Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w Szkole Podstawowej;

12) Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla potrzeb szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo - wychowawczą;

13) Opiniowanie szkolnego zestawu podręczników.

§ 3

Skład i struktura organów Rady Rodziców oraz sposób ich powoływania

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klas.
 2. Zebranie rodziców poszczególnych klas wybiera spośród siebie Radę Oddziałową Rodziców, która składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
 3. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna.
 4. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzi 6 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, dwóch członkowie.
 5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.
 6. Przewodniczącego Rady Rodziców oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej wybiera się na pierwszym zebraniu rozpoczynającym kadencję, w głosowaniu tajnym lub jawnym, po uzyskaniu aprobaty 51% uprawnionych.
 7. Zawiadomienie o dniu, godzinie i porządku zebrania ogólnego Rady Rodziców przekazuje dyrektor szkoły - poprzez właściwych  uczniów na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

8. Dyrektor szkoły może brać udział w zebraniach Rady Rodziców z głosem doradczym.

§ 4

Tryb i zakres działania organów Rady Rodziców

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok
 2. Zakres i tryb działania Rad Oddziałowych Rodziców:

       1) Współdziałanie z rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań, zgodnie z własnym planem pracy;

       2) Współdziałanie z Radą Rodziców w celu realizacji planu pracy tego organu;

       3) Zwoływanie zebrań klasowych rodziców w uzasadnionych wypadkach, a także na wniosek wychowawcy klasy;

       4) Składanie sprawozdań ze swojej działalności w zakresie problemów klasy oraz udziału w działalności Rady Rodziców.

3. Zakres i tryb działań Komisji Rewizyjnej:

      1) Czuwanie nad zgodnością działania poszczególnych organów Rady Rodziców z regulaminem i przepisami ogólnie obowiązującymi w działalności finansowo - gospodarczej;

      2) Składanie Radzie Rodziców sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz wniosków pokontrolnych.

§ 5

Kompetencje Rady Rodziców

1. Kompetencje stanowiące

  1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły;

        2) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki;

        3) Uchwalanie regulaminu swojej działalności.

2. Kompetencje opiniodawcze

  1) Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora;

  2) Możliwość występowania do dyrektora szkoły i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki;

  3) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

  4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

  5) Opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

  6) Wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

  7) Zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

  8) Uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;

  9) Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

10) Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela  za okres stażu;

11) propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny wychowania fizycznego;

12) Wybór przedstawicieli rodziców wchodzącego w skład rady szkoły przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

13) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

14) Nadanie imienia szkole lub placówce.

§ 6

Tryb podejmowania uchwał

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykle większością głosów.
 3. Wybory rodziców do poszczególnych organów oraz podejmowanie uchwał w sprawach personalnych odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenie Rady Rodziców i innych organów są protokołowane, a protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym najbliższym zebraniu danego organu.

§ 7

Zakres kompetencji funkcyjnych członków Rady Rodziców

 1. Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest:

          1) Kierowanie pracami Rady Rodziców;

          2) Współpraca z dyrektorem szkoły

          3) Dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członkami Rady Rodziców;

          4) Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców w celu realizacji planu pracy;

          5) Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców

          6) kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;

          7) Określanie zakresu zadań dla komisji problemowych;

          8) Przekazywanie uchwał, wniosków i opinii dyrektora szkoły, Radzie Pedagogicznej i Samorządowi Uczniowskiemu;

          9) Reprezentowanie Rady Rodziców.

2. Zadaniem sekretarza Rady Rodziców;

         1) Opracowanie i realizacja harmonogramu Rady rodziców;

         2) Przygotowanie zebrań Rady Rodziców;

         3) Nadzorowanie terminowości pracy Rady Rodziców

         4) Prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców oraz zapewnienie jej prawidłowego przechowywania.

         5) Prowadzenie Księgi Protokołów.

3. Zadaniem skarbnika Rady Rodziców jest:

  1) Prowadzenie całokształtu działalności kasowo - finansowej Rady Rodziców zgodnie

            z obowiązującymi przepisami;

  2) Organizowanie - wspólnie ze skarbnikami Klasowych Rad Rodziców wpływów  finansowych na działalność Rady Rodziców;

  3) Nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowych dochodów oraz prawidłową, celową  i zgodną z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami realizacją wydatków;

  4) Opracowanie - projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją;

  5) Nadzór nad prawidłowością i rzetelnością prowadzenia dokumentacji księgowo - finansowej;

  6) Sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo - kasowych oraz  zatwierdzanie ich do wpłaty;

  7) Składanie sprawozdań z działalności finansowo - gospodarcze oraz z wykonania planów finansowych Rady Rodziców.

4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

       1) Nadzór nad działalnością Rady Rodziców;

       2) Dokonywanie raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw zgodnej z  regulaminem i uchwałami Rady Rodziców;

       3) Dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców;

       4). Przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego lub skarbnika, bądź na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 10 rodziców i przekazany przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej;

      5) składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi;

      6) Przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności i wnioskowanie o udzielanie lub nie udzielanie absolutorium odchodzącej Radzie Rodziców na koniec jej kadencji.

 § 8 

Zasady działalności gospodarczo - finansowej Rady Rodziców

 1. Działalność Rady Rodziców oparta jest na funduszach pochodzących z dobrowolnych składek rodziców, dotacji i darowizn, dochodów osiągniętych przez Radę oraz wszelkich prowizji.
 2. Wysokość stawki rocznej ustalana jest corocznie przez Radę Rodziców. W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza z rodziny więcej niż jedno dziecko, to składka rozłożona jest równomiernie na każde z nich.
 3. Funduszami rady Rodziców zarządza Rada Rodziców, po rozpatrzeniu wniosków przy bezpośredniej współpracy z pozostałymi organami szkoły.
 4. W razie prowadzenia przez Radę Rodziców działalności gospodarczej stosuje się obowiązujące w tym zakresie przepisy ogólne.
 5. Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodnie z celami określonymi w niniejszym regulaminie ze szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.
 6. Środki finansowe Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane przez skarbnika lub na bankowym rachunku.
 7. Osobą upoważnioną w imieniu Rady Rodziców do składania podpisów na bankowej karcie banków wzorów podpisów jest przewodnicząca Rady Rodziców

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady rodziców uprawniony jest przewodniczący Rady Rodziców bądź upoważniony przez niego wiceprzewodniczący lub sekretarz.
 2. W przypadku naruszenia lub ograniczenia uprawnień Rady Rodziców przez inny organ Szkoły Podstawowej, Rada Rodziców może złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły.
 3. W razie konfliktu pomiędzy Radą Rodziców, a innymi organami szkoły, przewodniczący Rady Rodziców - z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony przez trzech członków Rady Rodziców - może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkoły lub organu sprawującego nad jego działalnością nadzór pedagogiczny (tj. właściwej delegatury kuratorium oświaty).
 4. Rada Rodziców może współpracować z Radami Rodziców i Radami innych szkół oraz organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze.
 5. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 10

 Regulamin działalności Rady Rodziców SP w Długołęce - Świerkli wchodzi w życie z dniem 03.03.2009 r. na mocy uchwały nr 1/2009 z dnia 03.03.2009 r.

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT