WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Zachowaj Trzeźwy Umysł

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”

 

Działania podjęte podczas kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017:

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej Długołęce-Świerkli kampania ZTU rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia spotkaniem nauczycieli z odpowiedzialną za kampanię w szkole p. Marzena Klimek. Nauczyciele zostali poinformowani o ogólnopolskiej kampanii ZTU oraz zapoznani z materiałami dydaktycznymi. Dokonano wyboru zadań do realizacji i przydzielono je nauczycielom.

 

Promocja  kampanii  ZTU  na  terenie  szkoły
(apel informacyjny, rozwieszanie plakatów,  ogłoszenie konkursów).

W dniu 21 kwietnia odbył się apel, na którym uczniowie dowiedzieli się o przystąpieniu szkoły do kampanii ZTU. Uczniowie zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii. Na szkolnej tablicy ogłoszeń pojawiły się plakaty informujące o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursach dla uczniów.

 

Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne
z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dla uczniów – kart pracy.
Łącznie odbyło się 5 godzin zajęć lekcyjnych:

 

     Wychowawca klasy II p. Jadwiga Nieć przeprowadziła zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem kart pracy „Mój przyjaciel”. Karta pracy poprzez ćwiczenia rozwija u dziecka cechy dobrego przyjaciela, kształtuje umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni.

         Wychowawca klasy III p. Teresa Bodziony przeprowadziła zajęcia z wykorzystaniem kart pracy „Jaki jestem? - Jaka jestem?”. Dzieci rozwiązywały ćwiczenia, poprzez które rozwijały samoświadomość oraz budowały poczucie własnej wartości, uczyły się również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.     

          Wychowawca klasy IV p. Marzena Klimek przeprowadziła godzinę z wychowawcą z wykorzystaniem kart pracy- „Ile jestem wart?”. Karta pracy poprzez ćwiczenia zachęca do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych oraz promuje pozytywne wzorce spędzania wolnego czasu. Uczniowie mieli za zadanie opisać sytuację, w których odczuwali radość, smutek, stres itd.              

    Wychowawczynie klasy V i VI , p. Kinga Bodziony i p. Ewa Piekarczyk przeprowadziły godzinę z wychowawcą z wykorzystaniem kart pracy „Ja i moja grupa” – poprzez ćwiczenia uczniowie uczyli się jak dokonywać wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej. Dowiedzieli jak spędzać czas w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek.

 

Indywidualny konkurs plastyczno-literacki „Na skrzydłach przyjaźni”.

 

 

               W konkursie wzięli udział uczniowie klas II - VI naszej szkoły, łącznie 6 uczniów.  Uczniowie mieli szansę wykazać się talentem, pomysłowością i kreatywnością w interpretacji tematu, którym jest narysowanie lub opisanie swojej przygody z wybranym bohaterem literackim, który został naszym przyjacielem. Prace zaprezentowano na apelu szkolnym poświęconemu akcji ZTU.

 

 

 

  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację Gminnego Święta Matematyki w tym X Jubileuszowego Gminnego Konkursu Matematycznego „Matematyka jest wśród nas” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie.   

 

Koordynatorem projektu była pani Marzena Klimek- nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli, działająca w Stowarzyszeniu ADSUM z Brzeznej. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - w szczególności wśród dzieci szkół podstawowych z gminy Podegrodzie - poprzez organizację Gminnego Święta Matematyki w tym X Jubileuszowego Gminnego Konkursu Matematycznego „Matematyka jest wśród nas” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie.

Zaangażowanie dzieci w przygotowanie do konkursu minimalizowało możliwość kontaktu z niewłaściwymi zachowaniami (patologicznymi), które mogą napotkać w najbliższym otoczeniu. Organizacja konkursu sprzyjała wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania z użyciem tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnych, gier i quizów matematycznych. Etap grupowy Konkursu był alternatywą dla uczniów zdolnych, lecz nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości, gdyż uczniowie rozwiązywali zadania zespołowo, co minimalizowało stres związany z uczestnictwem w konkursie. Dzięki popularyzacji konkursu dzieci zyskały szansę rozwoju swoich pasji w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do konkursu.

 

 

Konkurs kładł nacisk na popularyzację matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego,  rozumowania i tworzenia strategii.  Wpływał na motywację uczniów do nauki, propagując wykorzystanie technologii komputerowej w nauce, dając możliwość wykazanie się wiedzą szkolną i pozaszkolną. Wszystkie te elementy znacząco wpływały na ograniczenie zagrożenia uzależnieniami oraz patologiami społecznymi poprzez propagowanie pozytywnych postaw. Głównymi adresatami zadania byli uczniowie klas V-VI szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie (około 400 osób).

 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie.    

 

23 marca w Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli odbył się etap finałowy Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie. V edycja konkursu nosiła nazwę „Welcome to Canada” i została wzbogacona o elementy geografii, historii, kultury oraz życia codziennego tego anglojęzycznego kraju.

Koordynatorem projektu była pani Kornelia Potoniec-Szarek- nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli, działająca w Stowarzyszeniu ADSUM z Brzeznej.

Realizacja konkursu wpłynęła na ograniczenie zagrożeniami uzależnień i patologii społecznych poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego, propagowanie nauki języków obcych, poniesienie poziomu jakości kształcenia językowego, zwiększenie motywacji uczniów, integrację rówieśniczą, zwiększenie ilości zajęć dodatkowych dla uczniów, oraz rozwój społeczno-kulturalny uczniów.   

 

Wycieczka integracyjna klas II – III

 

W ramach kampanii ZTU w dniu 07.06.2017r. uczniowie klas II i III odbyli autokarową wycieczkę do Kamiannej, gdzie znajduje się Muzeum Pszczelarstwa. Dzieci dowiedziały się kto był jego założycielem, poznały historię starego, drewnianego kościółka, który był kiedyś cerkwią, mogły do woli kosztować słodkiego miodku i kupić pamiątki związane z pszczelarstwem. Najważniejsze jednak, że nabrały do siebie zaufania poprzez wspólne działanie, pokonywanie wzajemnych zahamowań, naukę umiejętności wspólnego podejmowania decyzji. co na pewno wpłynie pozytywnie na  ich naukę  i samopoczucie w szkole.

 

Wycieczka integracyjna dla klas IV-VI w Góry Świętokrzyskie

 

W ramach kampanii  7 czerwca, uczniowie klas IV-VI wraz z wychowawcami udali się na wycieczkę szkolną. Głównym celem naszej wyprawy było poznanie ciekawych miejsc rejonu Gór Świętokrzyskich jak również lepsze poznanie się, budowanie wzajemnych relacji, poprawa komunikacji, usprawnienie współpracy w zespole oraz grupowe rozwiązywanie problemów.

 

Przygotowanie i zaprezentowanie gazetki ściennej na  korytarzu  szkolnym dotyczącej przyjaźni pt: „Przyjaciela mieć jest fajnie”.

 

 

Dzień Dziecka- Dzień Sportu

W ramach kampanii 1 czerwca  zorganizowano Dzień Dziecka - Dzień Sportu,którego celem było integrowanie środowiska rówieśniczego z różnych grup, przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci, kulturalne odnoszenie się do siebie oraz wdrażanie do zdrowej rywalizacji.

Uczniowie rywalizowali w różnych konkurencjach, m.in. ,wyścigi na łapach”, ,,łowienie rybek”, ,,pożeracz piłek”, ,,dojenie krowy”. Starsi uczniowie odbyli mecz piłki nożnejW przerwach między konkurencjami dzieci częstowały się pizzą, lodami, napojami i watą cukrową, z których korzystali bez ograniczenia. Na zakończenie każdy otrzymał w prezencie piłkę i ozdobne breloczki.

 

 

Godziny z wychowawcą dotyczące edukacji prozdrowotnej.

 W miesiącach kwietniu i maju wychowawczynie  klas IV, V,  VI tj.: p. Marzena Klimek, p. Ewa Piekarczyk
i p. Kinga Bodziony przeprowadziły godziny zajęć z wychowawcą o tematyce:

-         „Kochaj bliźniego jak siebie samego”,

-        „Dojrzewam biologicznie, psychicznie, społecznie”,

-        „Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym”,

-        „Dlaczego nałogi są szkodliwe?”,

-        „Kultura języka, stroju, zachowania”,

-        „Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie”,

-        „Sport to zdrowie”.

 

Nad przebiegiem tej akcji na terenie naszej szkoły czuwał koordynator szkolny Marzena Klimek - nauczyciel matematyki, który ściśle współpracował z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas II-VI oraz nauczycielami przedmiotów tj.: przyroda, język polski, plastyka, język angielski i wychowanie fizyczne.

 

Hasłem tegorocznej kampanii było: „Na skrzydłach przyjaźni”

 

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”

 

Działania podjęte podczas kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016:

 

   W roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej Długołęce-Świerkli kampania ZTU rozpoczęła się w dniu 18 marca spotkaniem nauczycieli z odpowiedzialnym za kampanię w szkole p. Damianem Kurzeją. Nauczyciele zostali poinformowani o ogólnopolskiej kampanii ZTU oraz zapoznani z materiałami dydaktycznymi. Dokonano wyboru zadań do realizacji i przydzielono je nauczycielom.

Apel rozpoczynający kampanię 

W dniu 18 marca odbył się apel, na którym uczniowie dowiedzieli się o przystąpieniu szkoły do kampanii ZTU. Uczniowie zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii. Na szkolnej tablicy ogłoszeń pojawiły się plakaty informujące o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursach dla uczniów.

Spotkanie z rodzicami

W dniu 11 kwietnia podczas spotkania z rodzicami, nauczyciele przedstawili główne założenia kampanii ZTU. Dla rodziców uczniów przeprowadzone zostały pogadanki podejmujące problematykę właściwego wychowania dzieci:

 • jak realizować codzienne zadania wychowawcze wobec dzieci,

 • jak nawiązać z nimi prawidłowe relacje,

 • jakie są skutki zaniedbań, braku więzi, ale także nadmiernej opieki i kontroli – wadliwych postaw rodzicielskich,

 • gdzie szukać pomocy w sytuacjach trudności rodzinnych.

Podczas spotkania z rodzicami wychowawcy klas rozdali i omówili treść ulotek profilaktycznych „Troszczę się o Ciebie- bo dobre relacje należy pielęgnować” oraz „Dobra opieka daje moc- bo charakter nie bierze się znikąd”. Ponadto wychowawcy zapoznali rodziców z organizowanymi konkursami w ramach kampanii.

 

Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne 

Przeprowadzono zajęcia wychowawczo – profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dla uczniów – kart pracy. Łącznie odbyły się 3 godziny zajęć lekcyjnych:

 • Wychowawca klasy II, p. Teresa Bodziony przeprowadziła zajęcia lekcyjne
  z wykorzystaniem– kart pracy „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia” – dzięki którym dowiedzieli się, co wpływa pozytywnie i negatywnie na ich zdrowie. Zostali zachęceni do uprawiania sportu .

 • Wychowawca klasy III, p. Barbara Zielińska przeprowadziła zajęcia z wykorzystaniem kart pracy „Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali?” – dzieci dowiedziały się, że warto sięgać po pomoc i dzielić się z innymi swoimi problemami. Dzieci rozwiązywały ćwiczenia, dzięki którym dowiedziały się, w jakich sytuacjach zwracać się po pomoc: do rodziców, nauczyciela, policjanta, dziadków, lekarza czy kolegów i koleżanek.

 • Wychowawca klasy IV, p. Korneli Potoniec-Szarek przeprowadziła godzinę
  z wychowawcą z wykorzystaniem kart pracy- „Moje emocje” – uczniowie dowiedzieli się, czym są emocje. Poznali emocje, które są przyjemne oraz nieprzyjemne. Nauczyli się radzić z emocjami; z tych pozytywnych czerpać przyjemność i rozładowywać negatywne. Zadaniem dziecka było opisanie sytuacji, w których odczuwa radość, smutek, stres itd.

 

Konkurs plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ

    W czerwcu odbył się konkurs plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ.

Prace zaprezentowano na apelu szkolnym poświęconemu akcji ZTU, następnie wysłano do organizatora konkursu w Poznaniu.

 

 

Gminne Święto Matematyki

Koordynatorem projektu była pani Marzena Klimek- nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli, działająca w Stowarzyszeniu ADSUM z Brzeznej. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - w szczególności wśród dzieci szkół podstawowych z gminy Podegrodzie - poprzez organizację Gminnego Święta Matematyki w tym IX Gminnego Konkursu Matematycznego „Matematyka jest wśród nas” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie.

Zaangażowanie dzieci w przygotowanie do konkursu minimalizowało możliwość kontaktu z niewłaściwymi zachowaniami (patologicznymi), które mogą napotkać w najbliższym otoczeniu. Organizacja konkursu sprzyjała wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania z użyciem tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnych, gier i quizów matematycznych. Etap grupowy Konkursu był alternatywą dla uczniów zdolnych, lecz nieśmiałych, z niskim poczuciem własnej wartości, gdyż uczniowie rozwiązywali zadania zespołowo, co minimalizowało stres związany z uczestnictwem w konkursie. Dzięki popularyzacji konkursu dzieci zyskały szansę rozwoju swoich pasji w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do konkursu.

Konkurs kładł nacisk na popularyzację matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji, modelowania matematycznego, rozumowania i tworzenia strategii. Wpływał na motywację uczniów do nauki, propagując wykorzystanie technologii komputerowej w nauce, dając możliwość wykazanie się wiedzą szkolną i pozaszkolną. Wszystkie te elementy znacząco wpływały na ograniczenie zagrożenia uzależnieniami oraz patologiami społecznymi poprzez propagowanie pozytywnych postaw.

 

 

Gminny Konkurs z Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Podegrodzie.

 

Realizacja konkursu wpłynęła na ograniczenie zagrożeniami uzależnień i patologii społecznych poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego, propagowanie nauki języków obcych, poniesienie poziomu jakości kształcenia językowego, zwiększenie motywacji uczniów, integrację rówieśniczą, zwiększenie ilości zajęć dodatkowych dla uczniów, oraz rozwój społeczno-kulturalny uczniów.

Koordynatorem projektu była pani Kornelia Potoniec-Szarek- nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli, działająca w Stowarzyszeniu ADSUM z Brzeznej.

 

 

Gala Mistrzów Sportu 2015/2016.

 

W czasie całego roku szkolnego uczniowie klas IV-VI zdobywali punkty za osiągnięcia sportowe i zaangażowanie w kulturę fizyczną. Podczas obchodów Dnia Dziecka nastąpiła uroczysta Gala Mistrzów Sportu 2015/2016.

Wyniki plebiscytu przedstawiają się następująco:

Tytuł Sportowca Roku 2015/2016 w kategorii dziewcząt zdobyła:

Aleksandra Gancarczyk

Tytuł Sportowca Roku 2015/2016 w kategorii chłopców zdobył:

Patryk Lorek
 

 


Po uroczystej Gali Mistrzów odbył się turniej piłki nożnej. Zwycięska drużyna rozegrała mecz z reprezentacją nauczycieli.

 

Rajd pieszy na Cyrlę
 

W ramach kampanii uczniowie klasy VI wzięli udział w rajdzie pieszym na Cyrlę w Rytrze.

Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli w roku szkolnym 2015/2016 zrealizowała wszystkie zadania, które sobie wytyczyła. W centrum różnorodnych działań stawialiśmy zawsze dziecko oraz jego zdrowie i bezpieczeństwo oraz wszechstronny rozwój na różnych płaszczyznach życia społecznego i intelektualnego. Mając na uwadze zróżnicowane możliwości uczniów, uwzględniając ich pochodzenie, środowisko rodzinne, bagaż różnych doświadczeń – indywidualizowaliśmy proces nauczania. Dzieci zdolne miały możliwość rozwoju własnego potencjału. Dzieci słabsze, gorzej radzące sobie z przyswajaniem wiedzy, często nieśmiałe, świadome braków, miały w nas odpowiednie oparcie.

Celem kampanii było:

 • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających
  z nadmiaru opieki lub braku opieki.

 • Wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki.

 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

Ponadto:

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

 

Nad przebiegiem tej akcji na terenie naszej szkoły czuwał koordynator szkolny Damian Kurzeja - nauczyciel wychowania fizycznego, który ściśle współpracował z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas I-VI oraz nauczycielami przedmiotów tj.: przyroda, język polski, plastyka, język angielski i matematyka.

 

 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015”

 

     Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do kampanii ogólnopolskiej „Zachowaj Trzeźwy Umysł".   Uczniowie klas IV-VI aktywnie włączyli się do akcji wypełniając ankiety „Młodzi i substancje psychoaktywne". Wykonali plakaty na lekcjach przyrody, które obrazowały niebezpieczeństwo wynikające z używania alkoholu, narkotyków i tytoniu. 

 

 

Dodatkowo brali oni udział w konkursie plastyczno-literackim „Warto pomagać". Prace plastyczne zaprezentowano na apelu szkolnym poświęconemu akcji ZTU, a później wywieszono na gazetce szkolnej.   Prace te zostały wysłane do organizatora kampanii w Poznaniu. W ramach kampanii, kilkoro dzieci z klasy V brało udział w indywidualnym konkursie fotograficznym "Fotoludzik".

 

 

Uczniowie oraz opiekun kampanii  "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zorganizowali mecz piłkarski promujący dobrą zabawę. Zawodnikami byli nauczyciele oraz uczniowie, którzy w pięknym stylu wygrali mecz. Również zorganizowano prezentację multimedialną, która nawiązywała do rozsądnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu w czasie wakacji.

 

         Wszystkie działania kampanii ZTU wspierane były przez dyrekcję szkoły, a wśród uczniów cieszyły się dużym zainteresowaniem.

 

 

 

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT