WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności 2019/2020

01 WRZESIEŃ

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej

 

            Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w  Długołęce-Świerkli reprezentowana przez Dyrektora Katarzynę Plata .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa  w Długołece-Świerkli; e-mail: inspektor.podegrodzie@gmai.com.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. T ust. 1 lit. C Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b i c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  * rekrutacji uczniów do przedszkola lub szkoły podstawowej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  * realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  * przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  * w innych przypadkach Pani/Pana/Ucznia dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. Odbiorcami Pana/Pani/Ucznia danych osobowych będą:
  * podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz, tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowi, pomoc prawną, rachunkową;
  * inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Gminy. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej;
  * wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pana/Pani/Ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Pani/Pana/Ucznia danych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

e-mail: inspektor.podegrodzie@gmail.com

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT