WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności 2019/2020

10 CZERWIEC

Statut ośmioletniej Szkoły Podstawowej W Długołęce-Świerkli

Tekst jednolity

z dnia 14 października 2019 r.

załącznik nr 1 do uchwały 9/2019/2020

 

Statut ośmioletniej Szkoły Podstawowej

W Długołęce-Świerkli

Podstawy prawne

Niniejszy Statut Szkoły Podstawowej, zwany dalej Statutem opracowany został w oparciu
o następujące przepisy:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku Art. 72 - prawa dziecka (Dz. U. Nr 97 z 1978 r. poz. 483).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zmianami).
 3. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).
 6. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. nr 0 poz. 23).
 7. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 z 2001 r. poz. 624 ze zmianami).
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach (Dz. U. z  7  maja 2013 r. poz. 532).
 13. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. Nr 3 z 2002 r. poz. 28).
 14. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 r. poz. 69 ze zmianami).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270).
 16. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
 17. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 ze zmianami).
 18. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2014 r. poz. 263).
 19. Art. 10 i 11 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami).

 

ROZDZIAŁ I

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Nazwa i typ szkoły: Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli
 2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Długołęka-Świerkla
 3. Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest: Gmina Podegrodzie
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski  Kurator Oświaty w Krakowie

 

 

§ 2

Cele i zadania szkoły

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom kształcenie, wychowanie i opiekę odpowiednią do osiągniętego wieku i rozwoju.
 2. Przedmiotem działalności szkoły jest całokształt działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego określonego w przepisach ustawy Prawo Oświatowe.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
 4. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 5. Szkoła realizuje wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
 6. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
  1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
  2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 7. W zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoła w szczególności:
  1. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
  2. zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
  3. zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
  4. zapewnia opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
  5. zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
  6. kształtuje u uczniów postawy pro-społeczne, w tym celu umożliwia udział w działaniach z zakresu wolontariatu, aby sprzyjać aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
  7. upowszechnia wśród uczniów wiedzę i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
  8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
  9. upowszechnia wśród uczniów wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtuje postawy sprzyjające jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
  10. zapewnia opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
  11. kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, przez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych;
  12. przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
  13. zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
  14. upowszechnianie wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych;
  15. kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 8. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
  2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
   1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
   3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
   4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;  
   6. zajęcia pozalekcyjne, w tym: koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia przygotowujące do konkursów, egzaminów, zajęcia rozwijające i inne;
   7. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 9. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia z religii lub etyki, wychowania do życia w rodzinie oraz zajęcia związane z podtrzymywaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności nauka języka oraz własnej historii i kultury);
 10. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt.2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
 11. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w pkt 1, 2 i 3 zajęcia edukacyjne.
 12. Szkoła posiada szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego, które są integralną częścią statutu i są systematycznie monitorowane oraz ewaluowane zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.
 13. Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I-III oraz nauczyciele prowadzący nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
  1. jednego podręcznika zajęć edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika z zakresu języka obcego, lub materiału edukacyjnego, dla ucznia klasy I-III;
  2. jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla ucznia klasy IV-VIII;
  3. więcej niż jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do danego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziom nauczania tego języka;
  4. materiałów ćwiczeniowych.
 14. Dyrektor szkoły ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach przez co najmniej 3 lata szkolne oraz zestaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.
 15. Dyrektor, na wniosek zespołu nauczycieli, może:
  1. dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiałów ćwiczeniowych;
  2. uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
 16. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
 17. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
 18. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 19. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają właściwe przepisy.

 

§ 3

 1. Szkoła Podstawowa zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, a także obowiązujących aktów wykonawczych zapewnia:
  1. podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów prowadząc:
   1. naukę w języku ojczystym;
   2. naukę religii;
 2. wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju, poprzez:
  1. innowacje i nowatorstwo pedagogiczne;
  2. indywidualne programy nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych;
 3. bezpieczeństwo uczniów w zakresie bhp i ppoż. przebywających w szkole podczas zajęć;
 4. obiektywną ocenę uczniów, zgodną ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego;
 5. organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych;
 6. opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;
 7. ścisłą współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki uwzględniając ich prawo do znajomości zadań szkoły oraz przepisów prawa oświatowego.

 

§ 4

 1. Szkoła podstawowa wykonuje swoje zadania poprzez:
  1. realizację programów nauczania ujętych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania;
  2. ścisłą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzinom;
  3. pomoc uczniom z zaburzeniami rozwojowymi w formie nauczania indywidualnego, indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz zespołów wyrównawczych;
  4. opiekę w czasie przerw przed lekcjami i po ich zakończeniu zgodnie z planem i regulaminem dyżurów opracowanych przez dyrektora szkoły;
  5. ocenianie według szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego;
  6. promocję i ochronę zdrowia realizując programy pro-zdrowotne;
  7. organizowanie pomocy i wsparcia materialnego, współdziałanie w tym zakresie
   z instytucjami powołanymi do organizacji takich świadczeń;
  8. zapewnienie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb;
  9. umożliwienie spożywania posiłków, a także mleka i owoców w szkole we współpracy z Agencją Rynku Rolnego;

10) organizowanie współpracy z rodzicami przez:

 1. zebrania ogólne;
 2. zebrania klasowe;
 3. konsultacje indywidualne;
 4. otwarte dni szkoły;
 5. imprezy szkolne i środowiskowe;
 6. kontakty indywidualne w szkole z inicjatywy nauczyciela lub rodzica.

 

ROZDZIAŁ II

§ 5

Organy szkoły i ich zadania

 

 1. Organami szkoły są:
  1. Dyrektor szkoły;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.
 2. Organy szkoły działają na podstawie przepisów Ustawy Prawo Oświatowe.

 

§ 6

Dyrektor szkoły

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
  1. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  2. jest odpowiedzialny  w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny;
  4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro-zdrowotne;
  5. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  6. realizuje zarządzenia organów nadzorujących szkołę;
  7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
  8. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
  9. stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
  10. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
  11. zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  12. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  13. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  14. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
  15. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  16. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 2. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.
 3. Dyrektor szkoły może, w uzasadnionych przypadkach złożyć wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 4. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje  z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 

§ 7

Rada Pedagogiczna

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
  1. dyrektor szkoły;
  2. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub  po zaopiniowaniu przez radę rodziców;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2. projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, o których mowa w ust. 7 niezgodnych z przepisami prawa.
 11. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 12. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 13. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu szkoły albo zmian w statucie.
 14. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 15. W przypadku określonym w ust. 14, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 16. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 18. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 19. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

§ 8

Rada Rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rady oddziałowej, wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2, oraz
  3. przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2, do rady rodziców szkoły.
 5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust 8, należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 8. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
 10. Fundusze, o których mowa w ust. 9, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

 

§ 9

Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i  stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 7. Działania z zakresu wolontariatu są podejmowane na rzecz dwóch środowisk:
  1. społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska, wspólna organizacja przedsięwzięć, zbiórki, akcje;
  2. środowiska lokalnego – pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, udział w zbiórkach, kwestach.
 8. Działania z zakresu wolontariatu są grupowe i pozwalają uczniom nabyć umiejętności współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów i rozwiązywania konfliktów.
 9. Planowane działania woluntarystyczne są ujmowane w ramy projektu rozumianego jako wspólne przedsięwzięcie, które jest starannie zaplanowane i zaprojektowane tak, aby osiągnąć wspólny cel.
 10. Samorząd może wyłonić radę wolontariatu.
 11. Rada wolontariatu skupia wokół się siebie uczniów,  którzy chcą nieść pomoc potrzebującym i włączyć się w rozwiązywanie lokalnych problemów.
 12. Dyrektor szkoły wyłania spośród nauczycieli koordynatora wolontariatu oraz zaprasza do współpracy innych nauczycieli.
 13. Zasady przyznawania punktów za wolontariat na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

1) Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane maksymalnie trzy punkty (1 punkt rocznie) w rekrutacji do szkół średnich za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub zwierząt, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2) Uczeń, który może uzyskać w/w 3 punkty, powinien w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 15 godzin rocznie w udokumentowanej, systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska lokalnego.

3) Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 4 szkoły podstawowej. Przeprowadzone godziny dokumentuje się zaświadczeniami oddawanymi wychowawcy klasy. Przepracowane godziny sumuje się na koniec każdego roku szkolnego.

4)Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynator wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.

5) Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach.”

 

§ 10

Zasady współdziałania organów szkoły

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.
 2. Formy współdziałania wyrażają się w:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkole oraz danej klasie;
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  3. uzyskiwaniu informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;
  4. uzyskiwaniu w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnej rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce;
  5. wyrażaniu i przekazywania organowi prowadzącemu szkołę, bądź sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły;
  6. bezpośrednich kontaktach rodziców i nauczycieli.
 3. Szczegółowe zasady współpracy poszczególnych organów określa Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

§ 11

Zasady rozwiązywania konfliktów między organami szkoły

 1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
 3. Sytuacje konfliktowe między organami szkoły rozwiązywane są polubownie w drodze mediacji. Mediatorem jest osoba powołana przez dyrektora szkoły lub sam dyrektor.
 4. Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami szkoły mogą być również rozwiązywane poprzez:
  1. konsultacje oraz udział we wspólnych posiedzeniach organów szkoły;
  2. powoływanie wspólnych zespołów opracowujących projekty rozwiązań spornych kwestii;
  3. odwoływanie się do dyrektora.
 5. W razie niemożliwości rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły dyrektor powiadamia organ prowadzący i organ nadzorujący w celu podjęcia ostatecznych decyzji kończących spór.

 

§ 12

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

ROZDZIAŁ III

§ 13

Organizacja szkoły

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, który przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę, uprzednio zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza, nie później niż do 19 kwietnia.
 3. Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacyjny szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 10 dni od otrzymania arkusza, nie później niż do 20 maja.
 4. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
  1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
  2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
  3. dla poszczególnych oddziałów:
   1. tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach;
   2. tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia są w szkole prowadzone;
   3. tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
   4. wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
   5. wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
   6. tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
  4. liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
  5. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
  6. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
  7. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  8. liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 14

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III szkoły ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
 4. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 7. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, w przypadku oddziałów liczących powyżej 24 uczniów podział jest obowiązkowy.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów.
 9. W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonać podziału na grupy za zgodą organu prowadzącego szkołą.
 10. Liczba uczniów zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekroczyć 12 uczniów.

 

§ 15

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:
  1. wybitnych uzdolnień,
  2. niepełnosprawności,
  3. niedostosowania społecznego;
  4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  5. specyficznych trudności w uczeniu się,
  6. zaburzeń komunikacji językowej,
  7. choroby przewlekłej,
  8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
  9. z niepowodzeń edukacyjnych,
  10. zaniedbań środowiskowych,
  11. trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego,
  12. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi.
 2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.
 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych i rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.
 7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści.
 8. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów,
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
  4. innymi szkołami i placówkami,
  5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
  1. ucznia,
  2. rodziców ucznia,
  3. nauczyciela,
  4. wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
  5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
  3. zajęć specjalistycznych:
   1. korekcyjno-kompensacyjnych,
   2. rewalidacyjnych,
   3. logopedycznych,
   4. socjoterapeutycznych,
   5. innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
   6. porad i konsultacji.
  4. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
 11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleniowych.
 12. Liczba uczniów zajęć:
  1. dydaktyczno-wyrównawczych wynosi do 8 uczniów;
  2. korekcyjno-kompensacyjnych do 5 uczniów;
  3. zajęć logopedycznych do 4 uczniów;
  4. zajęć socjoterapeutycznych do 10 uczniów.

 

§ 16

 1. Podstawową formą pracy  są zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z wyjątkiem godzin bibliotekarza, nauczyciela świetlicy i nauczyciela zajęć rewalidacyjnych których godzina trwa 60 minut.
 3. W klasach I–III nauczyciel prowadzący zajęcia ustala czas trwania poszczególnych zajęć, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły.

 

 

§ 17

 1. W Szkole Podstawowej uczniowie uczą się dwóch języków obcych:
  1. od pierwszej do ósmej klasy jeden język obcy nowożytny;
  2. w siódmej i ósmej klasie drugi język obcy nowożytny.

 

§ 18

Organizacja oddziału przedszkolnego

 1. W szkole działa oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego:
  1. roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe, a czas trwania nauki w oddziale przedszkolnym wynosi 1 rok szkolny;
  2. w oddziale przedszkolnym jest organizowane nauczanie religii, języka obcego nowożytnego;
  3. tygodniowy czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 25 godzin, dziennie – 5 godzin.
 2. Nauczaniem w oddziale przedszkolnym objęte są obowiązkowo wszystkie dzieci sześcioletnie.
 3. W uzasadnionych przypadkach szkoła zapewnia indywidualne przygotowanie przedszkolne w oparciu o orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych.
 4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
 6. Czas trwania zajęć z religii i języka obcego nowożytnego wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 razy takie zajęcia.
 7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.
 8. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 10. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
 11. Oddział przedszkolny działa cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz dni ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
 12. Cele i zadania oddziału przedszkolnego:
  1. nadrzędną wartością w wychowaniu przedszkolnym jest wspomaganie w indywidualnym rozwoju dziecka oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w ścisłym współdziałaniu z rodziną, pomagając jej w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do nauki szkolnej;
  2. podstawowym celem oddziału przedszkolnego jest opieka nad zdrowiem, dbanie o bezpieczeństwo dzieci, wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka, inicjowanie poczucia tożsamości narodowej ,etnicznej ,językowej i religijnej  z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych oraz pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi;
  3. zadaniem oddziału przedszkolnego jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizowaniu dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;
  4. wobec rodziców oddział przedszkolny pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze:
   1. dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby dziecka;
   2. informuje na bieżąco o jego postępach, wskazuje osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby;
   3. uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres zadań realizowanych w oddziale przedszkolnym i w domu.
   4. współdziała z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka w celu rozpoznawania możliwości rozwojowych i w razie potrzeby   podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej;
   5. udziela dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
   6. wykonuje działania zmierzające do przygotowania dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, które będą dążyły do osiągnięcia przez dziecko dojrzałości szkolnej;
  5. w oddziale przedszkolnym umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
   1. rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej i lokalnej;
   2. ochronę i przekaz narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego;
   3. aprobatę ,,dwujęzyczności”: języka literackiego i gwary;
   4. zapewnienie możliwości nauki religii na życzenie rodziców dla grupy nie mniejszej niż 7 wychowanków oddziału przedszkolnego; 
   5. kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na różnice rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań i wyznań, narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia;
   6. zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych;
  6.  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez:
   1. respektowanie wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych instytucji świadczących poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom i rodzicom, odnośnie nauczania tych uczniów;
   2. prowadzenie na  zasadach określonych w przepisach  prawa nauczania indywidualnego;
   3. współpracę z lekarzem prowadzącym dziecko.
 13. Opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym – przez cały okres pobytu w szkole – sprawuje nauczyciel tego oddziału.
 14. Dziecko ma być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 15. W oddziale przedszkolnym jest udzielana i organizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna mająca na celu obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i pisemną oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 16. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 17. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 18. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom oddziału przedszkolnego nauczyciele, inni specjaliści zatrudniani w szkole.
 19. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dla uczniów:
  1. niepełnosprawnych;
  2. niedostosowanych społecznie.

 

§ 19

 1. W szkole funkcjonuje wewnątrz-szkolny system doradztwa zawodowego, który:
  1. zapewnia uczniom właściwy wybór zawodu stwarzający młodemu człowiekowi możliwość pełnego rozwoju własnej osobowości i znalezienie odpowiedniego miejsca w życiu oraz w społeczeństwie;
  2. zapewnia wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej młodego człowieka;
  3. zapewnia uczniom poznanie możliwości zdobycia zawodów oferowanych przez szkoły oraz wymagań, jakie stawiają one kandydatom;
  4. umożliwia uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych umiejętności kwalifikacji i zainteresowań - w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym;
  5. tworzy warunki kształcenia umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez rozwijanie umiejętności adaptacyjnych oraz umiejętności wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i nowym wyzwaniom;
  6. daje uczniom realną możliwość zdobycia  wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego miejsca na drodze kariery zawodowej;
  7. pomaga uczniom poznanie siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy;
  8. dostarcza uczniom informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej.
 2. Wewnątrz-szkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych w szkole celem przygotowania uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia, zawodu oraz złagodzenia startu zawodowego uczniom.
 3. Wewnątrz-szkolny system doradztwa zawodowego obejmuje następujące obszary działania: 
  1. pracę z radą pedagogiczną:
   1. utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrz-szkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły;
   2. określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki;
   3. realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej zawartych w programie wychowawczym szkoły;
   4. organizowanie zajęć lub lekcji wychowawczych w zakresie poradnictwa i orientacji zawodowej;
   5. prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych;
   6. prezentacja zawodów w ramach przedmiotów nauczania;
 4. pracę z uczniami;
  1. poznawanie siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, temperamentu, systemu wartości i stanu zdrowia;
  2. poznawanie zawodów;
  3. poznawanie ścieżek kształcenia;
  4. poznawanie aktualnych tendencji na rynku pracy;
 5. pracę z rodzicami:
  1. prezentowanie założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły wobec uczniów;
  2. wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i  zawodowych przez ich dzieci;
  3. zaangażowanie rodziców będących przedstawicielami różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;
  4. przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa  po ukończeniu szkoły podstawowej;
  5. praca indywidualna z rodzicami uczniów, mających problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne i rodzinne;
  6. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 
 6. Organizacją Wewnątrz-szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się szkolny doradca zawodowy.
 7. Szkolny doradca zawodowy realizuje założone cele wewnątrz-szkolnego systemu doradztwa zawodowego  przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, nauczycielami wszystkich przedmiotów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, bibliotekarzem,  według opracowanego planu działania.

 

 

§ 20

 

 1. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania uczniów wymagających pomocy.

 

§ 21

 1. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest integralną częścią szkoły i służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. W bibliotece znajduje się internetowe centrum multimedialne dla uczniów.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 4. Pomieszczenie biblioteki i czytelni szkolnej umożliwiają:
  1. gromadzenie i opracowanie zbiorów;
  2. ewidencjonowanie i dystrybucję podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych;
  3. wypożyczanie księgozbioru i korzystanie z niego w czytelni;
  4. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów;
  5. korzystanie z komputerów.
 5. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 6. Organizację biblioteki i zasady korzystania ze stanowisk komputerowych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej określa regulamin.
 7. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
  1. gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
  2. tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  3. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  4. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
  5. przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
 8. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
 9. Szkoła nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
  2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
  3. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 10. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
 11. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  1. kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
  2. kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej,
  3. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
 12. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
  1. podręczniki zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakupione z dotacji celowej lub
  2. materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej - dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 13. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi:
  1. podręcznikami zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej lub
  2. materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej - dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor szkoły przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.
 14. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest do:
  1. udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
  2. indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
  3. udzielania informacji;
  4. prowadzenia zajęć z czytelnikami zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;
  5. prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
  6. informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji  pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
  7. prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).
 15. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest do:
  1. gromadzenia zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły;
  2. ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  3. opracowania zbiorów (klasyfikowania, katalogowania, opracowanie techniczne);
  4. selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i niszczonych);
  5. organizacji udostępniania zbiorów;
  6. organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenia katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych itp.).
 16. Obowiązki nauczyciela – bibliotekarza:
  1. odpowiada za stan powierzonych mu zbiorów;
  2. współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
  3. opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
  4. sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z uczniami oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy;
  5. prowadzi:
   1. dzienną, miesięczną, okresową i roczną statystykę wypożyczeń;
   2. dziennik pracy biblioteki;
   3. księgi inwentarzowe;
   4. rejestry ubytków;
   5. karty akcesyjne czasopism;
   6. ewidencję wypożyczeń;
   7. doskonali warsztat pracy.

 

§ 22

 

Dla uczniów, którzy ze względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności wymagające opieki przebywają w szkole dłużej, zorganizowana jest świetlica szkolna zapewniająca zajęcia świetlicowe.

 1. Podstawowym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom, którzy jej potrzebują po skończonych lekcjach. Tym uczniom świetlica planuje czas wolny.
 2. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:

a) tworzenie warunków do pracy własnej,

b) wyrabianie u dzieci umiejętności porozumiewania się w grupie,

c) organizowanie pomocy w nauce,

d) organizowanie odrabiania lekcji,

e) organizowanie    zajęć    ruchowych   w   pomieszczeniu    świetlicy   oraz   na

    powietrzu,

f) rozwijanie zainteresowań uczniów,

g) organizowanie zajęć kulturalnych, oświatowych i sportowych,

h) upowszechnianie kultury zdrowotnej,

i) współpraca z innymi nauczycielami szkoły.

    3. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupie wychowawczej, której liczebność  nie może

        przekroczyć 25 uczniów.

    4. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na wniosek rodziców.

    5. Zajęcia   świetlicowe   odbywają  się  w  pomieszczeniach   świetlicy  oraz  w   miejscach  

        wyznaczonych  przez   dyrektora,  w   uzgodnieniu  z  wychowawcami  świetlicy,  w  tym

        w czytelni, w sali gimnastycznej, boiskach szkolnych oraz szkolnym placu zabaw.

    6. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej przez osoby do tego upoważnione.

    7. Świetlica  działa  we  wszystkie  dni  nauki  oraz  w  dni  wolne od  zajęć  dydaktycznych

        danego roku szkolnego.

    8. Czas   pracy   świetlicy   ustalany   jest   w   danym   roku    szkolnym  w   zależności   od

        tygodniowego  rozkładu  zajęć  edukacyjnych  i  z  uwzględnieniem  potrzeb  rodziców,

        szczególnie ze względu na ich czas pracy zawodowej.

    9. O godzinach pracy świetlicy szkolnej rodzice informowani są w danym roku szkolnym.

    10. Organizację pracy i zasady rekrutacji określa odrębny regulamin świetlicy szkolnej.

 

§ 23

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
  1. klaso-pracownie,
  2. gabinet dyrektora,
  3. pokój nauczycielski,
  4. bibliotekę,
  5. salę komputerową,
  6. salę gimnastyczną,
  7. archiwum,
  8. gabinet pielęgniarki szkolnej,
  9. sekretariat,
  10. świetlica.
 1. Zasady korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia szkoły określają wewnętrzne regulaminy.
 2. Każdy uczeń ma prawo korzystania ze sprzętu i urządzeń w gabinetach i klasach zgodnie z regulaminami.

 

§ 24

 

1. W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny, mający na celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku  szkoły przed innymi zagrożeniami:

1) kamery  wizyjne  obejmują  następujące  obszary:   obejście szkolne,

2) rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie Dyrektora.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

§ 25

Uczniowie szkoły

 1. Do szkoły przyjmuje się:
  1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica lub prawnego opiekuna;
  2. na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
 3. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może:
  1. zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego;
  2. odroczyć lub przyśpieszyć realizację obowiązku szkolnego.
 4. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą siedem lat.
 5. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat, jeżeli dziecko:
  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo;
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  
 6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 26

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie kształcenia ogólnego;
  3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę godności i jej poszanowania;
  4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
  5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny raz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  6. pomocy w przypadku trudności w nauce;
  7. wpływania na życie szkoły poprzez swoją działalność samorządową;
  8. korzystania ze wszystkich form opieki rekreacji i wypoczynku organizowanego przez szkołę;
  9. korzystania z doraźnej pomocy materialnej lub rzeczowej w miarę możliwości szkoły;
  10. korzystania z pomocy naukowych, ze zbiorów biblioteki, sprzętu i pomieszczeń.
 2. Uczniowie są zapoznawani z prawami na pierwszym apelu każdego roku szkolnego.
 3. Uczeń ma obowiązek:
  1. dbać o schludny wygląd;
  2. nie zmieniać wyglądu poprzez makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci;
  3. uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
  4. wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności, systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie;
  5. przestrzegać zarządzeń dyrektora, rady pedagogicznej oraz ustaleń samorządu uczniowskiego;
  6. właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
  7. dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet;
  8. kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
  9. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
  10. uczeń nie pali tytoniu, e-papierosów i nie pije alkoholu oraz napojów energetycznych;
  11. nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;
  12. troszczyć się o dobre imię szkoły oraz szanować mienie szkoły;
  13. powiadomić dyrektora szkoły lub dyżurującego nauczyciela o wszelkich nieprawidłowościach i zniszczeniach;
  14. zawiadomić dyrektora szkoły lub nauczyciela dyżurującego o zaistniałym wypadku na terenie szkoły;
  15. nie opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych;
  16. w razie spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają.
 4. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
  1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
  2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
  3. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna.
  4. Przez strój galowy należy rozumieć:
   1. dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;
   2. dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula oraz wizytowe obuwie;
   3. dziewczynki mogą zakładać buty, u których obcas nie przekracza 3 cm wysokości).
  5. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje czysty i schludny strój:
  6. strój dziewcząt:
   1. spodnie lub spódnica nie krótsza niż 10 cm nad kolano, zasłonięty brzuch, brak głębokiego dekoltu, zasłonięte ramiona;
   2. strój chłopców: długie spodnie, spodenki nie krótsze niż 10 cm nad kolano, koszule, koszulki osłaniające ramiona, bluzy.
  7. Wygląd ucznia nie może naruszać powagi szkoły oraz być sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami w tym zakresie. W przypadkach spornych głos rozstrzygający ma dyrektor szkoły.
  8. W doborze rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy.
  9. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zastępcze niezagrażające zdrowiu, tj. tenisówki, „halówki” lub adidasy z podeszwą nierysującą powierzchni.
  10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.
  11. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
  12. Wzór schludnego stroju, o którym mowa w punkcie 5 ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
  13. Na dyskotekach dopuszczalny jest skromny, przyzwoity strój.
  14. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek wkładać odpowiedni strój sportowy (biała koszulka z krótkimi rękawkami, krótkie spodenki lub dres, adidasy lub „halówki” na podeszwie, która nie rysuje podłoża).
  15. Nie stosowanie się do wymagań szkoły odnośnie noszenia przyjętego stroju szkolnego i nie noszenia obuwia zastępczego na terenie szkoły będzie miało wpływ na ocenę  zachowania.
 5. Zasady używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
 1. zakazuje się używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem szatni i ubikacji,
 2. obowiązuje nakaz wyłączania w czasie lekcji telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych i schowania ich w torbie/plecaku, aby były niewidoczne zarówno dla ucznia, jak i pozostałych osób,
 3. w razie konieczności skorzystania z telefonu lub z innego urządzenia można to uczynić za zgodą nauczyciela dyżurującego i w jego obecności,
 4. w uzasadnionych przypadkach uczniowie mogą skorzystać z funkcji telefonu komórkowego, przydatnych do przeprowadzenia lekcji za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 5. na terenie szkoły zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania oraz utrwalania dźwięku na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych z wyjątkiem oficjalnych uroczystości szkolnych i wycieczek szkolnych,
 6. w przypadkach uzgodnionych z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczeń ma możliwość skorzystania z telefonu stacjonarnego z gabinetu dyrektora lub w sekretariacie,
 7. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów urządzenia elektroniczne.
 8. w przypadku nie przestrzegania przez ucznia powyższych zasad nauczyciel odnotowuje ten fakt w e –dzienniku. Trzykrotne zanotowanie takiej uwagi skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień.
 1. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na lekcjach:
 1. Nauczyciel na każdej lekcji, a w klasach I-III na pierwszej godzinie lekcyjnej, ma obowiązek sprawdzić obecność i odnotować w dzienniku nieobecność ucznia.
 2. W przypadku nieobecności spowodowanej uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych lub konkursach przedmiotowych należy w każdej rubryce wpisać:  ns – nieobecny z przyczyn szkolnych
 3. Uczeń ma obowiązek przedstawić wychowawcy lub innemu nauczycielowi usprawiedliwienie za czas nieobecności natychmiast po powrocie do szkoły, ale nie później niż w ciągu dwóch tygodni od momentu ustania absencji. Po upływie dwóch tygodni nieobecność nie może być usprawiedliwiona.
 4. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia można dokonać elektronicznie lub  w formie pisemnej (wpis rodzica do zeszytu wychowawczego lub zaświadczenie lekarskie). Dopuszcza się również usprawiedliwienie ustne, ale tylko w przypadku osobistego kontaktu rodzica z wychowawcą lub innym nauczycielem.
 5. Rodzic ma obowiązek powiadomić wychowawcę o przewidywanej nieobecności dziecka lub niezwłocznie po jej zaistnieniu. W przypadku braku informacji od rodzica wychowawca jak najszybciej ustala przyczynę absencji ucznia, a w razie podejrzenia o wagary podejmuje stosowne kroki i powiadamia o tym pedagoga szkolnego.
 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  1. bardzo dobre wyniki w nauce i pracy;
  2. osiągnięcia w sporcie oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
  3. aktywny udział i osiągnięcia w zajęciach nadobowiązkowych w szkole i poza nią;
  4. aktywny i twórczy udział w życiu szkoły.
  5. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, nauczyciele i wychowawcy klas.
  6. Samorząd Uczniowski może wnioskować o przyznanie nagrody dla ucznia.
 2. Nagrody mogą mieć charakter:
  1. pochwały wychowawcy wobec klasy;
  2. wyróżnienia przez Dyrektora na apelu poprzez wręczenie uczniowi dyplomu, listu pochwalnego;
  3. wystosowania listu gratulacyjnego do rodziców ucznia;
  4. publicznego wręczenia świadectw wzorowym uczniom, posiadającym średnią za naukę co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;
  5. przyznania nagrody rzeczowej: np. książki.

 

 1. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
  1. Do przyznanej nagrody, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie),nauczyciele, lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, wnieść zastrzeżenie do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania nagrody.
  2. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego oraz z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje zastrzeżenie  w ciągu 3 dni i postanawia:
   1. oddalić zastrzeżenie  podając pisemne uzasadnienie;
   2. odwołać nagrodę ;
   3. zmienić nagrodę.
  3. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
  4. Spory między rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami rozstrzyga  Dyrektor Szkoły.
  5. Szkoła informuje w formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o podjętej decyzji.
 2. Na świadectwie wypisuje się następujące osiągnięcia:
  1. konkursy i olimpiady przedmiotowe od 1. do 3. miejsca oraz wyróżnienie;
  2. konkursy recytatorskie i przeglądy piosenki od szczebla powiatu od 1. do 3. miejsca oraz wyróżnienia (laureaci);
  3. konkursy plastyczne na szczeblu ogólnopolskim od 1. do 6. miejsca, na szczeblu powiatowym od 1. do 3. miejsca lub nagrodę główną.
  4. zawody sportowe od 1. do 3. miejsca na szczeblu powiatowym i wojewódzkim – drużynowo lub indywidualnie.
  5. działanie na rzecz wolontariatu.
 3. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły poprzez:
  1. upomnienie wychowawcy klasowego;
  2. upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły;
  3. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
  4. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;
  5. przeniesienie do innej szkoły
  6. ograniczenie możliwości zabawy ruchowej podczas przerw.
 4. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.
 5. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
  1. notorycznie łamie obowiązki określone w Statucie Szkoły, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowne środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
  2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;
  3. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
 6. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 2 dni od dni uzyskania kary.
 7. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
  1. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
  2. odwołać karę;
  3. zawiesić warunkowo wykonanie kary.
  4. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
  5. Spory między rodzicami (prawnymi opiekunami) i nauczycielami rozstrzyga  Dyrektor Szkoły.
  6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
 8. Uczeń może wystąpić o złagodzenie lub zawieszenie wykonania kary w terminie do 7 dni.
 9. Ustala się następujący tryb odwołania od nałożonej kary:
  1. w pierwszej kolejności uczeń zwraca się do osoby udzielającej karę;
  2. następnie do wychowawcy klasy, który w ciągu 3 dni bada sprawę ponownie;
  3. uczeń lub jego rodzice wnoszą do dyrektora szkoły pisemną prośbę o ponowne rozpatrzenie zasadności udzielania kary w terminie do 3 dni od otrzymania informacji od wychowawcy.
  4. Dyrektor powołuje komisję do powtórnego zbadania sprawy:
   1. w skład komisji wchodzą:
    1. wychowawca klasy;
    2. przedstawiciel Rady Oddziałowej klasy;
    3. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
  5. komisja ma obowiązek wysłuchania ucznia i jego rodziców;
  6. w terminie co najmniej 1 tygodnia komisja na piśmie przedstawia   swoją opinię dyrektorowi szkoły w tej sprawie;
  7. na podstawie opinii  dyrektor w terminie do 2 tygodni od otrzymania       odwołania  podejmuje decyzję, którą na piśmie przedkłada rodzicom.
  8. W przypadku wątpliwości sprawę rozstrzyga Rada Pedagogiczna podejmując decyzję zwykłą większością głosów.
 10. Każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji poprzez aktywny udział w życiu szkoły lub środowisku.
 11. Dyrektor szkoły występuje z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej w przypadku:
  1. rażącego naruszenia postanowień zawartych w statucie szkoły;
  2. naruszenia bezpieczeństwa swego i innych;
  3. narażania życia lub zdrowia swego i innych.
  4. Dyrektor szkoły w przedmiotowej sprawie zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 12. Kary nie mogą być stosowane łącznie.
 13. Obniżenie oceny zachowania nie jest karą, a konsekwencją niewłaściwego zachowania.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

§ 27

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy pomocniczy i obsługi. W klasach I – III może być zatrudniony asystent nauczyciela lub asystent wychowawcy świetlicy.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 28

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny, za jakość tej pracy i powierzonych jej opiece uczniów.
 2. Nauczyciel obowiązany jest:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 4. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 5. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 1. Do obowiązków nauczyciela w szczególności  należy:
  1. zapoznanie uczniów i ich rodziców z zakresem wymagań z poszczególnych przedmiotów, metodami nauczania, obowiązującymi kryteriami ocen z przedmiotów i z zachowania;
  2. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy;
  4. przestrzeganie zapisów statutowych szkoły;
  5. zapoznanie się  z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
  6. usuwanie drobnych usterek względnie zgłaszanie woźnemu ich występowanie;
  7. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie i przestrzeganie regulaminów;
  8. w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu;
  9. na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów;
  10. pełnienie dyżuru zgodnie z opracowanym harmonogramem;
  11. przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
  12. dbanie o poprawność językową uczniów i własną;
  13. stosowanie  zasad oceniania z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
  14. podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogiczne;
  15. służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
  16. wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt;
  17. aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
  18. stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
  19. wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych;
  20. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczno-psychologiczną, zdrowotną i inną;
  21. zapewnienie ciągłości procesu wychowawczo-dydaktycznego poprzez stałą współpracę z domem rodzinnym dziecka, w tym rzetelne informowanie  rodziców, opiekunów o rozwoju dziecka z zachowaniem zasad bezstronności, obiektywizmu w stosunku do dziecka i rodziców;
  22. czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych w szkole i poza nią;
  23. posiadanie rozkładu materiału nauczania oraz plan pracy wychowawcy;
  24. udostępnianie prac pisemnych uczniów na ich prośbę lub ich rodziców;
  25. na umotywowany ustny lub pisemny wniosek rodzica, wicedyrektora lub dyrektora ustne lub pisemne uzasadnianie ustalonej oceny;
  26. wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięci przemocą w rodzinie;
  27. zagwarantowanie podczas rozmowy z uczniem, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty przemocą w rodzinie swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności oraz zapewnić jej bezpieczeństwo.

 

§ 29

 1. W szkole działają zespoły nauczycieli:
 2. zespół nauczycieli uczących w I etapie edukacyjnym – wraz z nauczycielem oddziału przedszkolnego;
 3. zespoły przedmiotowe nauczycieli uczących w II etapie edukacyjnym;
 4. zespoły problemowo-zadaniowe;
 5. zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 7. Ustala się następujące zadania zespołów nauczycieli o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2:
 8. współdziałanie z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie:
  1. ustalenia zestawu programów nauczania dla danego etapu edukacyjnego;
  2. monitorowania przebiegu realizacji i aktualizacji programów nauczania;
  3. opiniowania programów z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem ich do użytku szkolnego;
 9. opracowanie szczegółowych zasad oceniania uczniów;
 10. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego – przedmiotowo – metodycznego;
 11. inicjowanie postępu pedagogicznego i promowanie nowatorskich rozwiązań;
 12. współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych, a także przy uzupełnianiu ich wyposażenia w pomoce naukowe;
 13. wspieranie początkujących nauczycieli;
 14. przygotowywanie i opracowywanie materiałów niezbędnych do programowania pracy szkoły;
 15. prowadzenie współpracy z biblioteką szkolną w sprawie gromadzenia i wykorzystania zasobów bibliotecznych;
 16. współpraca z ośrodkami doskonalenia zawodowego oraz  okręgową  komisją egzaminacyjną.
 1. Dyrektor szkoły może powoływać tzw. zespoły problemowo - zadaniowe na określony czas w celu zrealizowania określonego zadania.
 2. W szkole działa powołany przez dyrektora zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Do zadań zespołu należy:
  1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym szczególne uzdolnienia;
  2. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – psychologicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu;
  3. opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego, zgodnie z ustalonym wzorem;
  4. opracowanie i wdrożenie planu działań wspierających dla ucznia.
 4. Pracą zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej kieruje koordynator powołany przez dyrektora.
 5. Do zadań koordynatora zespołu należy:
  1. zgłaszanie dyrektorowi potrzeby spotkania zespołu;
  2. organizacja spotkań zespołu;
  3. złożenie opracowanego  Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego ucznia dyrektorowi szkoły;
  4. przekazywanie dyrektorowi informacji o pracach zespołu;
  5. dołączanie opracowanego planu działań wspierających lub indywidualnego programu do dokumentacji ucznia;
  6. nadzór nad wdrażaniem przez zespół planu działań wspierających;
  7. zgłaszanie dyrektorowi wniosku o zakończenie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – psychologicznej.

 

§ 30

 1. Oddziałem opiekuje się wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Wychowawca w celu realizacji zadań:
 4. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 5. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające ucznia i integrujące klasę;
 6. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy i innych spotkaniach z wychowawcą;
 7. przynajmniej raz w roku organizuje wycieczkę do miejsc pamięci narodowej;
 8. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów;
 9. utrzymuje kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów w celu:
  1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
  2. okazywania pomocy w ich działaniach wychowawczych,
  3. włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;
  4. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań wychowanków, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych uczniów.
 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek, instytucji oświatowych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

§ 31

Rodzice

 1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny.
 2. Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka również w szkole.
 3. Rodzice ucznia przyjmowanego do szkoły zapoznają się z planem wychowawczym proponowanym w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 4. Rodzice za pośrednictwem dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego nauczyciela mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i całej szkole;
  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania;
  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
 5. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  1. brać udział w wyznaczonych spotkaniach z wychowawcą;
  2. systematycznie usprawiedliwiać (w ciągu 14 dni) każdą nieobecność ucznia w szkole w formie elektronicznej pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka;
  3. wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na podstawie rozmowy lub zaświadczenia rodziców, jeśli uzna, że podane przez nich powody są niewystarczające do usprawiedliwienia nieobecności;
  4. zgłaszać dłuższą nieobecność dziecka elektronicznie, telefonicznie do sekretariatu szkoły lub osobiście do wychowawcy;
  5. wspomagać szkołę w kształtowaniu właściwych postaw uczniów;
  6. uczestniczyć w tworzeniu pozytywnego wizerunku szkoły;
  7. rodzice powinni, z uwagi na dobro dziecka, informować szkołę o chorobach ucznia, które mogą zagrażać jego życiu i zdrowiu.

 

ROZDZIAŁ VII

§ 32

Zasady gospodarki finansowej szkoły

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VIII

§ 33

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła używa pieczęci:
  1. pieczęci urzędowej podłużnej o treści: Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli,

33-386 Podegrodzie te./fax18 445-85-64 powiat nowosądecki, województwo małopolskie NIP734-27-72-962 Regon490674871

 1. pieczęci okrągłej z napisem: Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli

 

 1.  

§ 34

 

 1. Tradycja szkolna, to powtarzający się układ uroczystości, imprez i zwyczajów zaakceptowany przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Ma na celu organizację życia szkoły, realizację celów wychowawczych oraz integrację społeczności szkolnej.
 2. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem flagi państwowej i samej celebracji flagi państwowej. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych.
 3. Ceremoniał stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.
 4. Harmonogram uroczystości i imprez stanowi jej chronologiczny zapis w przebiegu roku szkolnego. Jest każdorazowo zatwierdzany przez radę pedagogiczną na jej posiedzeniu dotyczącym organizacji nowego roku szkolnego

 

§ 35

 

1.  Szkoła prowadzi dla każdej klasy i oddziału przedszkolnego oraz świetlicy dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej oraz arkusze ocen w formie papierowej i elektronicznej, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

2.  W elektronicznym dzienniku lekcyjnym oprócz wpisywania ocen, uwag, stosuje się następujące zapisy dotyczące frekwencji:

·obecność

-  nieobecność

u - nieobecność usprawiedliwiona

s – spóźnienie

su- spóźnienie usprawiedliwione

ns – nieobecność usprawiedliwiona z przyczyn szkolnych

z – zwolniony”

 

§ 36

Szkoła prowadzi dokumentację swej działalności w formie papierowej lub elektronicznej i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 37

Zmiana Statutu może być wprowadzona zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe.

 

§ 38

Zespół nauczycieli ds. statutu opracowuje i przygotowuje zmiany w tekście Statutu zgodnie z przepisami oświatowymi.

 

§ 39

 1. Integralną częścią Statutu są Szczegółowe Warunki i Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego.

 

 

 

 

Szczegółowe Warunki i Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego

§ 40

 1. W Szkole obowiązują Szczegółowe Warunki i Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego, które określają:
  1. sposób powiadamiania uczniów o wymaganiach edukacyjnych,
  2. warunkach i trybie  zdawania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  3.  o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych,
  4. o konsekwencjach otrzymania nagannej oceny zachowania,
  5. o sposobie  udostępniania uczniowi i jego rodzicom (na ich wniosek) do wglądu sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania. 
 2. Szczegółowe Warunki i Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego mają na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
   oraz o postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4.  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Szczegółowe Warunki i Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego obejmują:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, które umożliwiają podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów;
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 4. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

Klasyfikację śródroczną i roczną przeprowadza dyrektor szkoły na trzy dni przed zakończeniem okresu, roku szkolnego.

 1. Na miesiąc przed zakończeniem okresu, roku szkolnego nauczyciele zawiadamiają ucznia i rodziców (prawnych opiekunów)w formie pisemnej o ocenie niedostatecznej i ocenie  nagannej z  zachowania i podpisują informację.
 2. Na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu, roku szkolnego, wpis przewidywanych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania do dziennika, obok kolumny przewidzianej na śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne, przez nauczycieli i wychowawców.

Klasy I-III : analiza informacji zebranych w dokumentacji osiągnięć ucznia, spotkania z rodzicami uczniów mających trudności.

 1.  Na tydzień przed końcem roku szkolnego, wszystkie oceny z przedmiotów oraz oceny zachowania powinny być ustalone i wpisane do dziennika lekcyjnego.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący dane zajęcia edukacyjne. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.
 3. Uczeń kończy szkołę:
  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej oraz;
  2. jeżeli przystąpił do egzaminu ośmioklasisty.
 4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 7 uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.
 5. W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca obowiązany jest informować rodziców na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami:
  1.  o wymaganiach edukacyjnych;
  2.  sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz;
  3.  o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok;
  4. o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;
  5. o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne;
  6. na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.

 

§ 41

Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 1. Nauczyciele oceniają na  bieżąco i ustalają śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest monitorowanie pracy ucznia
  oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach  edukacyjnych pomagających w  uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 3. W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:
  1. czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści);
  2. pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych);
  3. wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń);
  4. obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);
  5. wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);
  6. działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);
  7. rozwój ruchowy;
  8. korzystanie z komputera;
  9. język obcy.
 4. Ocenianie bieżące w klasach I – III ma formę oceny opisowej i określa poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i wybranym programie nauczania.
  1. Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku oraz możliwości psychofizycznych.
  2. Dla rozpoznania poziomu opanowanych wiadomości i umiejętności stosowane i oceniane są prace pisemne, w tym: karty pracy, prace domowe, testy, sprawdziany i inne formy prac pisemnych.
  3. Sprawdziany i testy zawierają tabele z wyszczególnionymi wiadomościami i umiejętnościami podlegającymi ocenie opisowej. Stopień ich opanowania, oraz kierunek, w jakim uczeń powinien pracować dalej są podstawą do komentarza pisemnego nauczyciela.
 5. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi (oprócz religii).
  1. Elementem wspierającym ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach I –III są stosowane skróty przy zapisie w dzienniku lekcyjnym:

1)sześć punktów -6p.

2)pięć punktów -5p.

3)cztery punkty -4p.

4) trzy punkty – 3p.

5) dwa punkty -2p.

6) jeden punkt -1 p.

Stosuje się przy tych zapisach znaki graficzne „+” i „-”

 1. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 1. Na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu, roku szkolnego wychowawca powiadamia uczniów  rodziców o przewidywanej ocenie opisowej.
 2. W terminie trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się o zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i rodziców ucznia.
 3. Począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustala się w stopniach według następującej skali:
  1. stopień celujący – 6;
  2. stopień bardzo dobry – 5;
  3. stopień dobry – 4;
  4. stopień dostateczny – 3;
  5. stopień dopuszczający – 2;
  6. stopień niedostateczny – 1.
 4. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 8 pkt.1- 5.
 5. Negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 8 pkt. 6.
 6. Oceny bieżące  ustala się według skali opisanej w pkt. 8  z tym że przewiduje się „+”  lub „-”.

12.Każda ocena bieżąca wpisana do dziennika elektronicznego w klasach IV -VIII ma przypisaną kategorię i następującą wagę:

a)waga 3 – sprawdziany/prace klasowe, testy, egzaminy próbne/wewnętrzne

b)waga 2 – kartkówki, odpowiedzi ustne, zajęcia miejsca w konkursach szkolnych i międzyszkolnych/olimpiadach, dłuższe wypracowania

c)waga 1- prace domowe, praca na lekcji, projekt, aktywność na zajęciach, konkursy –bez miejsca, krótkie formy pisemne

13.Ocena śródroczna/ końcowo roczna nie jest średnią ważoną, ostatecznie ustala nauczyciel danego przedmiotu.

 1. Nauczyciel obowiązany jest umożliwić uczniom poprawienie sprawdzianów. Sprawdziany można poprawić w ciągu tygodnia od poinformowania ucznia o wystawionej ocenie. Do dziennika zajęć wpisuje się oceny otrzymane lub poprawione po tygodniu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń ma obowiązek napisania go w ciągu tygodnia od momentu powrotu do szkoły. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie lub nie zgłoszenie się w ciągu tygodnia w celu napisania sprawdzianu ma odzwierciedlenie w kryteriach oceny zachowania.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Na wniosek rodziców ucznia  sprawdzone
  i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na zasadach określonych w  statucie szkoły.
 3. Formy oceniania obowiązujące w szkole to:
  1. Sprawdzian (praca klasowa, test kompetencji) – przez sprawdzian (pracę klasową, test kompetencji) należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą co najmniej jedną godzinę lekcyjną. W tygodniu dopuszczalne jest przeprowadzenie najwyżej trzech sprawdzianów zapowiedzianych i zapisanych w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
  2. Krótkie prace pisemne – przez krótką pracę pisemną należy rozumieć pisemną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności trwającą nie dłużej niż 20 minut. Jeśli praca jest niezapowiedziana obejmuje materiał programowy z ostatniej lekcji, a jeśli zapowiedziana to może obejmować szerszy zakres materiału wskazany przez nauczyciela. Zgłoszenie nieprzygotowania przez rozpoczęciem lekcji zwalnia z pisania krótkiej pracy pisemnej w wyjątkiem prac zapowiedzianych.
  3. W punktowanych pracach pisemnych przyjmuje się następujący procentowy podział punków dla poszczególnych ocen:

0-29 % niedostateczny

30- 49 % dopuszczający

50-69% dostateczny

70-89% dobry

90-99 bardzo dobry

100% celujący

 1. Odpowiedzi ustne to ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji.
 2. praca na lekcji to aktywność ucznia na zajęciach np.: ćwiczenia pisemne, udział w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne.
 3. praca w grupie to umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu.
 1. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 2. Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia
  oraz wysiłek jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
 5. Ocenianie bieżące  z religii i etyki w klasach I -VIII  odbywa według skali:
  1. stopień celujący – 6;
  2. stopień bardzo dobry – 5;
  3. stopień dobry – 4;
  4. stopień dostateczny – 3;
  5. stopień dopuszczający – 2;
  6. stopień niedostateczny – 1.

Przy ocenach bieżących przewiduje się znaki „+” i „-”.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne  z religii i etyki w klasach I -VIII  ustala się według skali:

             1)  stopień celujący – 6;

             2)  stopień bardzo dobry – 5;

             3)  stopień dobry – 4;

             4)  stopień dostateczny – 3;

             5)  stopień dopuszczający – 2;

             6)  stopień niedostateczny – 1.

 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1,2 i 3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole zgodnie z odrębnym przepisami (diagnoza wewnątrzszkolna);
  5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie tej opinii.
 2. W klasach IV – VIII obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:
  1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
   2. w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;
   3. w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;
   4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
  2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
   2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
  3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie;
   2. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub  praktyczne;
  4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
   1. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne od dalszego kształcenia;
  5. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
   1. ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
   2. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
  6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
   1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
   2. nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.
 3. Oceny klasyfikacyjne i bieżące z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu, roku szkolnego wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
 5. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni od  uzyskania wiadomości o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie kierowany  do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 6. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być ustalona  na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 7. Dyrektor po rozpatrzeniu złożonego wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian, wyznaczając termin jego przeprowadzenia nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 8. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 10. Sprawdzian zawiera ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem i jest do wglądu uczniów i rodziców w sposób określony w statucie.
 11. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych nie może być niższa
  od przewidywanej, niezależnie od oceny uzyskanej ze sprawdzianu.

 

§ 42

Ocenianie zachowania uczniów

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolonego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.

2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego   norm etycznych, a w szczególności:

1)wypełnienie obowiązków ucznia,

2)zaangażowanie społeczne,

3)kultura języka

4)kultura osobista,

5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie,

6)szacunek dla innych osób,

7)zachowanie norm etycznych,

8)reprezentowanie szkoły, zachowanie na lekcji,

9)zachowanie zasad używania telefonów komórkowych.

 1. W klasach I – III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają stopień spełniania kryteriów określonych w ust.2.
 2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1. wzorowe;
  2. bardzo dobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. naganne.
 3. Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w dzienniku elektronicznym wpisywane przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy rozważyć wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 43

 1. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:
  1. nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego;
  2. pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych;
  3. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na godzinie do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę.

 

§ 44

 1. Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VIII odbywa się według kryteriów:
  1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
   1. wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
   2. wyróżnia się kulturą osobistą;
   3. wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
   4. dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
   5. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
   6. nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż trzy usprawiedliwione spóźnienia;
   7. dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – ma udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne;
   8. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
   9. dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
   10. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
   11. nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
   12. pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.
 2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
  2. wyróżnia się kulturą osobistą;
  3. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
  4. dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
  5. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
  6. nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż cztery usprawiedliwione spóźnienia;
  7. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
  8. dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
  9. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
  10. nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
  11. pozytywnie angażuje się w akcje społeczne.
 3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne;
  2. cechuje go kultura osobista;
  3. dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
  4. szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
  5. dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
  6. nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
  7. nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;
  8. w półroczu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy;
  9. w ciągu półroczu otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu;
  10. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
 4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  1. przeważnie przestrzega regulaminu szkoły a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek;
  2. dba o swoje zdrowie i higienę osobista;
  3. czasami spóźnia się na lekcje (ma w półroczu nie więcej niż 8 spóźnień, w tym co najmniej 4 usprawiedliwione);
  4. ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu;
  5. stara się wyrażać się w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów;
  6. stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań;
  7. stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły;
  8. stara się nie uczestniczyć w konfliktach.
 5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  1. nie wywiązuje się obowiązków ucznia;
  2. nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
  3. ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
  4. nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
  5. w półroczu spóźniał się na zajęcia więcej niż 10 razy;
  6. w półroczu ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
  7. wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje;
  8. niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
  9. działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
  10. ulega nałogom i namawia do nich innych;
  11. nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze.
 6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  1. nie wywiązuje się obowiązków ucznia;
  2. nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad    właściwego zachowania na uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
  3. ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
  4. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób  i środowiska;
  5. bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;
  6. dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne;
  7. ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
  8. działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
  9. pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub  nadzorem policyjnym;
  10. nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

 

§ 45

 1. Na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu, roku szkolnego wychowawcy informują uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zachowania.
 2. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie trzech dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 3. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania  o jedną wyżej.
 4. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie
  w zespole nauczycieli uczących w danej klasie analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
 5. Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 4 analizuje również zgodność wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły.
 6. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców.

 

§ 46

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzaminy klasyfikacyjne na wniosek zgłoszony do dyrektora szkoły najpóźniej do dnia zebrania rady pedagogicznej.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęciem decyzji członkowie rady zasięgają opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się również dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą. Wówczas uczniowi nie ustala się oceny zachowania oraz nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 6. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć komputerowych
  i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami egzamin odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
  7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 47

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów może zdawać z nich egzaminy poprawkowe.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, z zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w składzie:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.2 może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę, lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim, przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu poprawkowego;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
  7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym prze  dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, otrzymać za zgodą rady pedagogicznej, promocję do klasy programowo wyższej pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są realizowane w klasie programowo wyższej.
 8. Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela uczącego tego przedmiotu i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.

 

§ 48

Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne zostały ustalone niezgodnie
  z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego ustalenia ocen.
 4. W przypadku zajęć edukacyjnych dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt.2 może być zwolniony z udziały w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
  4. imię i nazwisko ucznia;
  5. zadania sprawdzające;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
  7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.
 10. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dyrektor powołuje komisję w składzie:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. wychowawca oddziału;
  3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
  4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
  5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
  7. przedstawiciel rady rodziców.
 11. Ustalona przez komisję, w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 12. Z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  2. termin posiedzenia komisji;
  3.  imię i nazwisko ucznia;
  4. wynik głosowania;
  5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
  6. Protokół z posiedzenia komisji do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania stanowi załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

§ 49

Promowanie uczniów

 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność  umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 8. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 9. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 10. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:
  1. w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz;
  2. przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 11. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 12. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 10 powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.
 13. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 50

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
  1. język polski;
  2. matematykę;
  3. język obcy nowożytny;
  4. jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 4. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
  1. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
  2.  wskazującą przedmiot do wyboru;
  3. informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 5. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty pisemną informację o:
  1. zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
  2. zmianie przedmiotu do wyboru wskazanego w deklaracji;
  3. rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
 6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji  egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 8. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
 9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu.
 10. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
 11. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 3 z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który został zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru.
 12. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
  1. nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
  2. przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
  3. przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole.
 13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

 

§ 51

Dokumentacja oceniania

1. Ocenianie uczniów jest dokumentowane:

1)w dziennikach zajęć lekcyjnych (forma elektroniczna);

2)w arkuszach ocen;

3)w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięganiem opinii nauczycieli w sprawie klasyfikacyjnych ocen zachowania uczniów;

4)za pomocą sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych uczniów;

5)w analizach ze sprawdzianów i testów kompetencji uczniów;

6)w informacjach o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

7)w dokumentacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

8)w dokumentacji sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;

9)w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

10)w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania

11)w protokołach zebrań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale i zespołach przedmiotowych;

12)na terenie szkoły po uzgodnieniu terminu z wychowawcą;

13)Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3,6 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom podczas zebrań lub spotkań z rodzicami  przez wychowawcę klasy, w zakresie dotyczącym danego ucznia, lub na wniosek rodziców od dnia jej wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

14)Dokumentacja , o której mowa w pkt. 7, 8, 9, 10 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

15)Dokumentacja, o której mowa w pkt. 5, 11 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych w pkt. 5 i 11 dyrektor  sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.

 

 

§ 52

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne:
 2. uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych w terminie nie później niż 7 dni roboczych od dnia oddania pracy do sprawdzenia;
 3. rodzicom, w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami, zgodnie z ustalanym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się do wglądu do domu po wcześniejszym pisemnym wniosku rodzica.
 1. W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca klasy.
 2. Ustalone oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela pisemnie na pracy ucznia. Oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub w materiałach ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie później niż do 7 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie.
 3. O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela, a rodzice, na ich wniosek w formie ustnej, nie później niż do 7 dni od dnia ustalenia oceny lub pozyskaniu informacji o jej wystawieniu.
 4. Wykazy ocen bieżących, śródrocznych, klasyfikacyjnych i przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych rodzice otrzymują  od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Mogą również zapoznać się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w przypadku nieobecności na zebraniach zostają im przekazane za pośrednictwem dziecka do domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT